HomeBedrijfPortfolioContact
 Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaar­den
1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkom­sten aangegaan door:
bedrijf                       Timmerbedrijf J.J.Groen
adres                        Helene Swarthstraat 10
postcode                  8023 CP
vestigingsplaats       Zwolle
KvK nr.                      05069324
Hierna te noemen opdrachtnemer.
2.       Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van op­dracht­nemer.
3.       Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt te­vens verstaan de aanneming van een werk.
4.       Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtge­ver de voorwaarden van opdrachtnemer.
5.       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
6.       Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consu­men­ten indien deze voorwaarden een in­breuk maken of afbreuk doen aan de wettelij­ke rechten van de consument.  

Artikel 2. Offerte
Offertes gelden uitsluitend voor de ter­mijn die daarin is vermeld. Is geen ter­mijn ver­meld dan geldt en termijn van veertien dagen. 

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
1.       Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algeme­ne voorwaar­den van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2.       Eventuele toepasselijkheid van de alge­mene voorwaarden van opdrachtge­ver laten echter de toepasselijkheid van de voorwaar­den van opdrachtnemer onverlet.
3.       Algemene voorwaarden van opdrachtge­ver vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht. 

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtne­mer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedra­gen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren. 

Artikel 5. Verplichtingen van de op­dracht­gever
1.       De opdrachtgever zorgt ervoor dat op­drachtnemer op tijd kan beschikken over:
a.       De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;

b.       Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c.       Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materiaal en wertuigen.
d.      Elektriciteit en water.
2.      Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoem­de zaken tenzij anders overeengekomen bij het aan­gaan van de overeenkomst.
3.      Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materia­len en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprake­lijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.    

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1.      Opdrachtnemer is gerechtigd extra on­voorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oor­zaak door te berekenen aan de opdrachtge­ver.
2.      Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maan­den na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst rede­lijkerwijs niet waren te voorzien.
3.      Opdrachtnemer  is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.  

Artikel 7. Prijzen
1.      De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en zijn gebaseerd op de op dat moment kosten bepalende factoren.

2.      Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 8. Meer - en minderwerk
1.           Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
2.           Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materi­alen.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1.         Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdracht­nemer toe te rekenen oorzaak, is op­drachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
2.         Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdracht­nemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be - of ver­werkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
3.         Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeenge­komen prijs.
4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als ge­gronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.  

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie
1.         Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeen­komst.
2.         Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze gron­dig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
3.         Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen bin­nen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
4.         Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan op­drachtnemer schriftelijk worden gemeld.
5.        
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.   
6.     Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van infor­matie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
7.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen,  materialen of hulpmidde­len die door of namens hem ter beschik­king zijn gesteld of voorgeschreven.
8.     Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leveranciers van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
9.     Opdrachtnemer is niet gehouden tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leveranciers van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te verlenen.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdracht­gever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waar­voor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzeke­ring in het desbetreffende geval dekking biedt.

 
Artikel 12. Betaling
1.         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota
2.         Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te bereke­nen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3.         Na deugdelijk in gebreke stelling mag opdrachtnemer is opdrachtgever ver­plicht alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt, vorderen, waaronder begre­pen de kosten van advocaat, pro­cu­reur, zaakwaarnemer, gerechts­deur­waarder en incassobureau.
4.         De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 115,=
5.         De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden. 

Artikel 13. Ontbinding           
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:-           in staat van faillissement geraakt-           surséance van betaling of schuldsane­ring aanvraagt-           zijn ondercuratelestelling wordt aange­vraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd-           bij overlijden dan welliquidatie of ontbin­ding van het bedrijf van de opdrachtge­ver. 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtge­ver volledig aan zijn (betaling) verplichting heeft voldaan.